Proje Yönetiminin Temelleri

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Proje Yönetiminin Temelleri

Proje Yönetiminin Tanımı

Stratejiler ve Proje Seçimi

• Stratejiler vs. Projeler
• Projelerin sınıflandırılması
• Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)
• Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

• Proje yönetiminde organizasyon yapıları
• Fonksiyonel organizasyon yapısı
• Proje tabanlı organizasyon yapısı
• Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
• Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
• Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Süreç Grupları

• Proje Yaşam Döngüsü
• PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu
• Projenin başlatılması
• Planlanması
• Yürütülmesi
• İzlenmesi
• Kontrolü
• Projenin Kapatılması
• PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı
• Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Proje Entegrasyon Yönetimi

• Proje beratı hazırlama
• Proje yönetim planları
• Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi
• Projenin Kapatılması

Proje Kapsam Yönetimi

• Hedeflerin Belirlenmesi
• Gereksinim Analizi
• Kapsam tanımlama dokümanı
• Kapsam genişlemesi ve yönetimi
• Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması
• Proje planı oluşturma
• İş Ayrışım Yapısı (WBS)
• WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Proje Zaman Yönetimi

• Çizelgeleme Araçları
• Bar şemaları ve ağ diyagramları
• Milestone(kilometretaşı) kavramı
• Gantt şeması oluşturma teknikleri
• Ağ diyagramı oluşturma teknikleri
• Aktivite ilişkilendirme metotları
• Kritik yol hesaplama teknikleri
• Bolluk hesaplama yöntemleri
• PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Proje Maliyet Yönetimi

• Proje kontrolü
• Proje gelişiminin izlenmesi
• Durum raporları
• Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)
• EVM’nin özellikleri
• EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü
• EVM formülleri
• EVM tekniğinin projelerde uygulanması
• EVM grafiksel analizi
• EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Proje Kalite Yönetimi

• Kalite tanımları
• Kalite yönetim planı
• Kalite planlama
• Kalite güvence
• Kalite control
• Deney tasarımı (Design of experiments)
• Pareto analizi
• Kalite ve 6 Sigma felsefesi
• DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi
• Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı
• IT projelerinde test süreci
• Test Tipleri
• Kalite maliyetleri
• Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Proje Kaynak Yönetimi

• Proje takımının oluşturulması
• Takım oluşturma aşamaları
• Sorumluluk atama matriksi
• Yetkinlik matriksi
• Kadro yönetim planı
• Proje takım tipleri ve yapıları

Proje Risk Yönetimi

• Risk yönetimi süreci
• Risk yanıt stratejileri
• Olasılık ve etki matriksi
• Risk kategorileri ve türleri
• Risklerin tanımlanması
• Risklerin analiz edilmesi
• Risklerin önceliklendirilmesi
• Kalitatif risk analizi
• Risklerin kontrol edilmesi
• Risk yönetim planı

Proje Satınalma Yönetimi

• Satınalma yönetimi süreçleri
• Satınalma planlaması
• Pazar koşullarının değerlendirilmesi
• “Satın al” ya da “Yap” kararı
• Kontrat tipleri
• Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
• Tedarikçi seçim kriterleri
• Satınalma detayları

Proje İletişim Yönetimi

• İletişim ve proje yöneticisi
• İletişim yönetimi süreci
• İletişim tipleri
• İletişim stratejileri
• İletişim planının oluşturulması
• Toplantı yönetimi
• Yıkıcı takım profileri

Proje Paydaş Yönetimi

• Paydaş tanımı
• Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı
• Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi
• Paydaşlar arası iletişim

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız